Jak mogę Tobie pomóc ?
Mentoring, Coaching, Terapia, Counselling - wsparcie psychologiczne ...

Dla kogo?

Dla osób "uwięzionych" w życiowych i zawodowych dylematach i problemach. Dla ludzi, po przejściach, lub tych, którzy "utknęli".

Co uzyskasz?

Dostęp do wielu nowych możliwości. Harmonię między życiem osobistym i zawodowym.
Ruszysz z miejsca. Wejdziesz na drogę zgodną z Tobą i Twoimi wartościami.

Jak pracuję ?

Stosując sprawdzone i udowodnione naukowo, spersonalizowane metody i podejście holistyczne. Prowadzących do transformujących zmian i trwałych efektów. Towarzyszę w drodze, budując relację na zaufaniu, otwartości i akceptacji, bez oceny i ukierunkowania.

Gotowość do zmiany myślenia w życiu zawodowym i osobistym

Pracuję z ludźmi zmęczonymi kulturą organizacyjną i firmowymi układami.

Wyczerpanymi emocjonalnie, z obniżonym poczuciem znaczenia własnych dokonań i kompetencji.
Z zachwianym poczuciem pewności siebie.

Z osobami, tkwiącymi w nieodpowiednim dla siebie miejscu, relacjach i codziennej rutynie.
Którzy stracili wiarę w sens swoich poczynań.

Którzy czują, że rezygnują ze swojej tożsamości, co prowadzi w stronę wypalenia zawodowego, frustracji czy depresji.

Dla tych, którzy 

Poszukują inspiracji i motywacji.

Ze świadomością, potrzeb zmiany kultury organizacyjnej i wartości w miejscu pracy.
Chcący zmienić relacje w zespole lub firmie.

Myślą o zmianie pracy, przekwalifikowaniu się lub założeniu swojego biznesu. Potrzebują wsparcia w wypracowaniu najkorzystniejszego scenariusza. 

Moją misją i wartością, jest wsparcie ludzi w stworzeniu miejsc pracy, w których odnajdą się wielopokoleniowe i wielokulturowe zespoły pracowników.
Miejsc pracy gdzie błędy są nauką i podstawą do wyciągnięcia prawidłowych wniosków.
Gdzie zamiast planować i budżetować, ludzie działają, eksperymentują i modelują działania na podstawie doświadczeń.
Miejsc pracy, bez anachronicznych rozbudowanych hierarchii służbowych, zcentralizowanego modelu zarzadzania, gdzie z dala od prawdziwych klientów,
są podejmowane strategiczne decyzje, bez ograniczających procedur, nawyków i rutyny.
Środowisk pracy z pracownikami  skutecznymi, odpowiedzialnymi, zaangażowanymi i zmotywowanymi, będących ambasadorami produktów i usług które wykonują.
Pracowników z wizją, głębokim sensem wykonywanej pracy, z poczuciem własnej wartości.  

Początek do zmiany na drodze do osobistej i zawodowej satysfakcji

Pomagam w odzyskaniu poczucie własnej wartości. W uzyskaniu  wiary w głębszy sens i zrozumieniu  życiowej misji.
W odnalezieniu motywacji do zmian.

Wspieram dotarcie do wewnętrznych zasobów i pragnień, wyzwolimy Twoją kreatywność. 

Razem w bezpiecznych warunkach skonfrontujemy i wypracujemy możliwe rozwiązania.

Wspólnie sprawdzimy jakie są Twoje oczekiwania, zamiary i płynące z tego potrzeby i korzyści.

Usuniemy lub ominiemy przeszkody.

Wyznaczymy kierunki i wdrożymy plan, które doprowadzi do najlepszego dla Ciebie rozwiązania.

Relatywizuję prawdziwość sytuacji, oddzielam przekonania od faktów. Zmieniam perspektywę obiektywizując.

Otwieram drogę do wewnętrznych zasobów, inspiruję w odzyskaniu motywacji do zmian. Hierarchizuję i nadaję wartościowe znaczenie.

Patronuję w skonfrontowaniu z możliwymi rozwiązaniami, aby poczynić odpowiednie zmiany we własnym środowisku pracy lub zdecydować o nowej ścieżce zawodowej.

Trwała zmiana w życiu osobistym i zawodowym

Metoda pracy jest dopasowywana indywidulanie do potrzeb i oczekiwań klienta.
Relacja, którą tworzymy, jest bezpieczna i poufna.
Jestem powiernikiem, który w pełni akceptuje i wspiera poczynania i podjęte decyzje.
Pracę opieram na sprawdzonych naukowo i doświadczalnie narzędziach i metodach, dopasowując ich użycie
do aktualnych oczekiwań z zachowaniem absolutnej użyteczności.
Moim fundamentem jest Kodeks Etyczny, Kompetencje i Wartości otrzymane od mentorów których uczelnie akredytowały się w ICF, IC, EMCC  – sprawdź szczegóły poniżej. 

Procesy rozwojowe wymagają gruntownych poszukiwań, często potrzebne jest zidentyfikowanie i usunięcie blokujących przekonań, filtrów i norm społecznych, wychowawczych czy kulturowych. Nie rzadko, niezbędne jest odbudowanie systemu wartości i błędnych ocen własnych dokonań. 

Procesy takie trwają od 3 do 12 miesięcy.

Nasze spotkania, zależnie od Twoich preferencji mogą się odbywać cyklicznie 2, 3 lub 4 razy w miesiącu.
Przerwa pomiędzy pojedynczymi sesjami, nie powinna być dłuższa niż 3 tygodnie. 

W czasie spotkań to Ty ustalasz tematykę i tempo działań.

Na podstawie aktualnej sytuacji, będę Twoim wsparciem, dostosowując metodę pracy i narzędzia do Twoich potrzeb – przy pełnej akceptacji z Twojej strony.

Będę pytał, prowokował, sprawdzał, inspirował, kwestionował, doszukiwał się, zmieniał perspektywę, eksplorował. 

Masz prawo do zmian, eksperymentowania w bezpiecznych warunkach. Zajrzysz w głąb siebie, zmierzysz się ze swoimi cieniami, wspólnie poszukamy intencji i głębszego sensu wywodzącego się z Twojej tożsamości, czy misji życiowej.

Masz prawo do zawracania z drogi, do wątpliwości i wszystkiego czego potrzebujesz, aby czuć się bezpiecznie
i żeby Twoje działania które podejmiesz, przybliżały Ciebie do –  osiągnięcia wymarzonych założeń.
Aby podjęte działania oraz wdrożony plan oparty na celu, przyniósł założone korzyści i zrealizował Twoje potrzeby. 

Coaching czy Mentoring ?

 🔴 Według International Coach Federation ICFCoaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem.
W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu.
ICF definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału. Istnieje coaching indywidualny, grupowy i zespołowy.”


🔴 Według polskiej Izby Coachingu  IC – „Coaching to metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu
i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości jego życia. Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.”


🔴 Według Europejskiego Centrum Mentoringu i Coachingu EMCCmentoring to dobrowolna, 
niezależna od hierarchii służbowej,
pomoc udzielana przez jednego człowieka drugiemu, dzięki czemu może on poczynić znaczny postęp w wiedzy, pracy zawodowej
lub sposobie myślenia” [Clutterbuck 2002, s. 13]. W związku z tym mentoring polega na „sprawowaniu opieki nad pracownikiem na różnych etapach kariery
przez wyznaczoną do tego celu osobę” [Aniszewska (red.) 2007, s. 75], zwaną mentorem. Mentor to ktoś, „kto pomaga komuś innemu nauczyć się rzeczy,
których sam nauczyłby się gorzej, wolniej albo nie nauczyłby się w ogóle” [Luecke 2006, s. 120; Bell 2000,
s. 133].
Zadaniem mentoringu jest stworzenie partnerskiej relacji między mistrzem i uczniem, opartej na procesach stymulowania, inspirowania i przywództwa,
mającej na celu odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Jednak mentoring, w przeciwieństwie 
np. do coachingu, skupia się na doradztwie, ewaluacji
oraz pomocy w tworzeniu sukcesu podopiecznego [Syper 2008, s. 784]. Mentoring polega więc na udzielaniu rad, informacji lub wskazówek przez osobę,
która ma doświadczenie, umiejętności 
lub praktyczną wiedzę, przydatne do osobistego i zawodowego rozwoju innego człowieka [Luecke 2006, s. 120].

Kształciłem się na uczelniach i w szkołach, akredytowanych przez International Coach Federation, Izbie Coachingu lub European Mantoring & Coaching Council. Stąd moje przygotowanie, metoda pracy, kodeks etyczny czy profesjonalna postawa, wynika ze źródeł tych organizacji. 

To skuteczne i rozwojowe metody wsparcia, kompetencje przyszłości.

Różnice – Mentoring / Coaching

Coach dociera do zasobów i uruchamia możliwości, które posiada sam klient. Mentor, w przeciwieństwie do Coacha już tam był. Ma doświadczenie z zakresu w jakim pracuje. 

 • Mentoring to partnerska relacja uczeń – mistrz oparta na stymulowaniu, inspirowaniu i przywództwie. Prowadzi do rozwijania potencjału ucznia. Mentoring w przeciwieństwie do coachingu opiera się na doradztwie, ewaluacji i  jest bardziej dyrektywny. 
  Jednak zarówno coaching jak i mentoring są  pomocne w tworzeniu sukcesu podopiecznego.
 • Coaching natomiast to relacja polegająca na odblokowaniu potencjału danej osoby w celu maksymalizowania dokonań. Metoda ta polega na pomocy
  w samodzielnym uczeniu, zamiast uczenia kogoś. Coach powinien wzmacniać i wspierać klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany
  na podstawie własnych odkryć, wniosków i zasobów.
 • Mentoring polega na przekazywaniu wiedzy podczas kiedy coaching rozwija umiejętność i zdolność do  wydobywania zasobów.
 • Mentor opowiada o własnych doświadczeniach stąd powinien być ekspertem w swojej dziedzinie, Coach natomiast słucha, pyta, docieka, stymuluje
  co pozwala na bycie Coachem w dziadzinach w których sam nie jest ekspertem.

   Zalety Coaching u Mentoringu
 • Skoncentrowana na przyszłości i rozwiązaniach relacja partnerska.
 • Coaching i Mentoring to nowoczesne metody rozwoju, które uzupełniają tradycyjne i znane, takie jak doradztwo czy szkolenia.
 • Coaching i mentoring są efektywne i spersonalizowane.
 • Opierają się na nauce, wieloletniej praktyce i doświadczeniu, komplementarne, skuteczne i stale rozwijające się metody rozwoju człowieka.
 • Dają wymierne i trwałe efekty, ponieważ sięgają po potencjał i kreatywność klienta.
 • Przynoszą wymierne rezultaty klientowi, relacjom i otoczeniu, w którym on funkcjonuje.
 • Coaching i Mentoring inicjują proces głębokich zmian, doskonale edukują i wspierają, a także inspirują w ciągle zmieniającym się środowisku.
 • Doskonale wpisują się w dzisiejsze burzliwe środowisko, ciągłe zmiany, postępującą globalizację czy postmodernizm.

   Czym Coaching ani tym bardziej Mentoring nie są:
 • to nie są pojedyncze rozmowy, towarzyszące ocenie rocznej
 • nie są rozmową motywującą
 • nie są ostatnią deską ratunku
 • to nie są szkolenia, treningi czy psychoterapie czy medytacje
 • to nie są manipulacje oparte na wrogim sterowaniu
 • nie są workiem sztuczek i magicznymi posunięciami
 • profesjonalni przedstawiciele tych zawodów nie są mówcami motywacyjnymi
 • nie będą używali haseł ZRÓB TO, JESTEŚ MISTRZEM, MOŻESZ TO MIEĆ

To metody wsparcia i kompetencje przyszłości.

Opracowanie własne na podstawie: NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES 3(16) · 2013 ISSN 2080-6000
Joanna Mróz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu COACHING I MENTORING WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ W ROZWOJU PRACOWNIKÓW

Umów się na bezpłatną 45-minutową konsutację.
Podczas spotkania chciałbym poznać temat z którym przychodzisz, aby zdecydować czy i jak mogę pomóc.

⚪🔵 przebudzone

Jesteś zainteresowana udziałem,
w wielopoziomowym programie edukacyjno-rozwojowym #przebudzone? 

×

Dzień dobry,
Proszę o kontakt mailem na tomasz.rudnicki@coachmentor.pl

× Napisz do mnie na WhatsApp