Coaching Life & Business

Jak mogę Tobie pomóc ?
Coaching, Psychoedukacja, Profilaktyka, Counselling - wsparcie psychologiczne

Gotowość do zmiany w życiu zawodowym i osobistym

Dla tych, którzy 

Poszukują inspiracji, motywacji i możliwości

Ze świadomością, potrzeb zmiany w osobistych i zawodowych obszarach życia. 

Myślą o zmianie pracy, przekwalifikowaniu się lub założeniu swojego biznesu. Potrzebują wsparcia w wypracowaniu najkorzystniejszego scenariusza. 

Pomagam odbudować siebie, odkryć swoją wyjątkowość.  Ruszyć z miejsca i uruchomić proces zmiany,
aby żyć w zgodzie ze sobą, swoimi wartościami, poczuciem spełnienia oraz życiowego sensu

Razem możemy przepracować Twoje przekonania, wzorce, życiowe schematy i filtry nabyte w dzieciństwie
oraz w mniej lub bardziej świadomie w środowisku prywatnym i zawodowym. 

Pracuję z ludźmi zmęczonymi kulturą organizacyjną i firmowymi układami.

Wyczerpanymi emocjonalnie, z obniżonym poczuciem znaczenia własnych dokonań i kompetencji.
Z zachwianym poczuciem pewności siebie.

Z osobami, tkwiącymi w nieodpowiednim dla siebie miejscu, relacjach i codziennej rutynie.
Którzy stracili wiarę w sens swoich poczynań.

Którzy czują, że rezygnują ze swojej tożsamości, co może prowadzić w stronę wypalenia, utraty chęci działania,
braku poczucia kierunku i sensu, frustracji, zamknięcia w powtarzalnym schemacie dnia codziennego czy stanów lękowych i depresyjnych

Początek do zmiany na drodze do osobistej i zawodowej satysfakcji

Pomagam w odzyskaniu poczucie własnej wartości. W uzyskaniu  wiary w głębszy sens i zrozumieniu życiowej misji.
W odnalezieniu motywacji do zmian.

Wspieram i pomagam dotrzeć do wewnętrznych zasobów i pragnień, razem możemy wyzwolić Twoją kreatywność

W bezpiecznych warunkach skonfrontujemy i wypracujemy możliwe rozwiązania.

Wspólnie sprawdzimy jakie są Twoje zamierzenia, a jakie płyną z tego potrzeby i korzyści.

Czego chcesz więcej, a czego mniej lub co w zamian

Usuniemy lub ominiemy przeszkody.

Wyznaczymy kierunki i wdrożymy plan, które doprowadzi do najbardziej użytecznego dla Ciebie rozwiązania.

Metoda pracy w procesie

Kontrakt

Cel, korzyści, oczekiwane efekty, zasady współpracy

Budowanie świadomości

Co masz, czego chcesz więcej, czego mniej

Plan działania

Kroki, etapy, timing

Proces

Indywidualnie dobrane, narzędzia, metody i techniki

Aktywizacja

Uruchomienie świadomego procesu zmiany

Wsparcie

Weryfikacja, i zakończenie procesu

Trwała zmiana w życiu osobistym i zawodowym

Metoda pracy jest dopasowywana indywidulanie do potrzeb i oczekiwań klienta.
Relacja, którą tworzymy, jest bezpieczna i poufna.
Jestem powiernikiem, który w pełni akceptuje i wspiera poczynania i podjęte decyzje.
Pracę opieram na sprawdzonych naukowo i doświadczalnie narzędziach i metodach, dopasowując ich użycie
do aktualnych oczekiwań z zachowaniem absolutnej użyteczności.
Moim fundamentem jest Kodeks Etyczny, Kompetencje i Wartości otrzymane od mentorów których uczelnie akredytowały się w ICF, IC, EMCC, ICI   – szczegóły poniżej. 

Procesy rozwojowe, aby były skuteczne, wymagają gruntownych poszukiwań, często potrzebne jest zidentyfikowanie
i usunięcie blokujących przekonań, filtrów i norm społecznych, wychowawczych czy kulturowych. Nie rzadko, niezbędne jest odbudowanie systemu wartości i błędnych ocen własnych dokonań. 

Procesy takie trwają – zwyczajowo – od 3 do 12 miesięcy.
Zależnie od indywidulanych uwarunkowań. 

Nasze spotkania (pojedyncze sesje) mogą odbywać się  2, 3 lub 4 razy w miesiącu.

W trosce o użyteczność i skuteczność procesu – przerwa pomiędzy pojedynczymi sesjami, nie powinna być dłuższa
niż 3 tygodnie. 

W czasie spotkań to Ty ustalasz tematykę i tempo działań.

Na podstawie aktualnej sytuacji, będę Twoim wsparciem, dostosowując metodę pracy i narzędzia do Twoich potrzeb – przy pełnej akceptacji z Twojej strony.

Będę pytał, prowokował, sprawdzał, inspirował, kwestionował, doszukiwał się, zmieniał perspektywę, eksplorował. 
Procesy rozwojowe, które prowadzę, są wzbogacane o psychoedukację. Chętnie dzielę się posiadanymi materiałami, swoją wiedzą i doświadczeniami.  

Zajrzysz w głąb siebie, zmierzysz się ze swoimi cieniami, wspólnie poszukamy intencji i głębszego sensu wywodzącego się z Twojej tożsamości, czy misji życiowej.

Masz prawo do zawracania z drogi, do wątpliwości i wszystkiego czego potrzebujesz, aby czuć się bezpiecznie
i żeby Twoje działania, które podejmiesz, przybliżały Ciebie do –  osiągnięcia wymarzonych założeń.

COACHING, Counselling, MENTORING, Doradztwo Strategiczne, Konsulting ..

Kształciłem się na Uczelniach, w Szkołach i Instytutach, których programy edukacyjne są akredytowane przez organizacje, które skupiają społeczność specjalistów oraz ekspertów pracujących w zawodach rozwojowych i pomocowych, służąc ludziom i całym organizacjom.
Zarówno w obszarach życia zawodowego, biznesowego oraz osobistego.

Pracuję w podejściu interdyscyplinarnym – dobierając odpowiednie metody do indywidualnych potrzeb moich KLIENTEK i KLIENTÓW,
a także wielopoziomowo i w podejściu holistycznym.

Organizacje akredytujące, które dbają o moje kompetencje, nadzór, stały rozwój, superwizję oraz przestrzeganie kodeksów etycznych to: 

International Coach Federation, Izba Coachingu, European Mantoring & Coaching Council oraz International Association of Coaching Institutes.

Moje przygotowanie i metody pracy,  którym się posługuję są osadzone i wynikają z fundamentów, wizji oraz misji tych organizacji. 

To skuteczne i rozwojowe metody wsparcia oraz kompetencje przyszłości. 

 

🔴 Według International Coach Federation – Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem.
W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności KLIENTA/COACHEE. Identyfikuje trudności.
Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu.
ICF definiuje COACHING jako towarzyszenie KLIENTOWI/COACHEE w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego
i osobistego potencjału. Istnieje COACHING indywidualny, grupowy i zespołowy.


🔴 Według polskiej Izby Coachingu – COACHING to metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy COACHEM a KLIENTEM/COACHEE, podczas których COACH, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań
oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy KLIENTOWI w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. COACH wspiera KLIENTA/COACHEE w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości jego życia. COACHING może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.


🔴 Według Europejskiego Centrum Mentoringu i Coachingu – MENTORING to dobrowolna, 
niezależna od hierarchii służbowej,
pomoc udzielana przez jednego człowieka drugiemu (zwanego MENTEE, dzięki czemu może on poczynić znaczny postęp w wiedzy,
pracy zawodowej lub sposobie myślenia” [Clutterbuck 2002, s. 13]. W związku z tym MENTORING polega na „sprawowaniu opieki nad pracownikiem na różnych etapach kariery przez wyznaczoną do tego celu osobę” [Aniszewska (red.) 2007, s. 75],
zwaną MENTOREMMENTOR to ktoś, „kto pomaga komuś innemu nauczyć się rzeczy, których sam nauczyłby się gorzej, wolniej albo nie nauczyłby się w ogóle”
[Luecke 2006, s. 120; Bell 2000,
s. 133].

Zadaniem MENTORINGU jest stworzenie partnerskiej relacji między mistrzem i uczniem, opartej na procesach stymulowania, inspirowania i przywództwa,
mającej na celu odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Jednak MENTORING, w przeciwieństwie 
np. do COACHINGU, skupia się na doradztwie, ewaluacji
oraz pomocy w tworzeniu sukcesu podopiecznego [Syper 2008, s. 784]. MENTORING polega więc na udzielaniu rad, informacji lub wskazówek przez osobę,
która ma doświadczenie, umiejętności 
lub praktyczną wiedzę, przydatne do osobistego i zawodowego rozwoju innego człowieka [Luecke 2006, s. 120].

Podstawowa różnica pomiędzy COACHEM a MENTOREM, polega na tym, że MENTOR był już tam, gdzie KLIENT/MENTEE podążą oraz to,
że MENTOR jest ekspertem w dziedzinie, w jakiej pracuje z KLIENTEM/MENTEE

W procesach COACHINGOWYCH z kolei, mówi się, że COACH i KLIENT/COACHEE tworzą partnerską relację, stawiając jedną i drugą osobę na tym samym poziomie, COACH zna pytania, techniki i narzędzia, a KLIENT/COACHEE zna odpowiedzi. 

ICI 🔴 Wizja International Association of Coaching Institutes to korzystanie z coachingu tak, aby nieść wkład w pokojowy świat, do którego chcemy należeć, doskonalenie komunikacji między ludźmi, w poczuciu wewnętrznego spokoju ducha, samorealizacji i przeżywania swojego potencjału, wzajemnego zrozumienia i w kierunku jak najlepszych wyników w osiąganiu celów, które są dobre dla wszystkich na planecie Ziemia.  ICI – We Evolve World 

🔴 Psychologia Doświadczeń Subiektywnych (PDS), to opracowane w Instytucie Kognitywistki Bennewicz podejście wsparcia człowieka, według którego pracuję,
w procesach rozwojowych z moimi klientami, takich jak: 
Wsparcie Psychologiczne – Counselling, Terapia czy Psychoedukacja;

PDS jest treningiem rozwoju osobistego w wybranych przez KLIENTA obszarach lub dziedzinach, przy współpracy z profesjonalnym nauczycielem,
który opanował metody edukacyjne wspierające ukierunkowany rozwój. 

PDS wspiera rozwój osobisty oraz zmianę w tym również zdrowienie psychofizyczne stosując synkretycPDSzny, wieloaspektowy
model oddziaływania, pozwalający na maksymalne zindywidualizowanie stosowanych narzędzi.

Uruchamia psychologiczny i socjologiczny proces zmiany, aż do zmiany postawy życiowej KLIENTA, zgodnie z jego dobrą wolą, wolnością osobistą oraz ujawnionymi potrzebami.

Jesteś zainteresowana/any współpracą? Zarezerwuj niezobowiązującą konsultację; rozmowa telefoniczna lub on-line; 45'.

×

Dzień dobry,
Proszę o kontakt w wiadomości WhatsApp, lub mailem na tomasz.rudnicki@coachmentor.pl

× Kontakt WhatsApp lub e-mail